Mã số : 170-KH/TU
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ⁄TW, ngày 21⁄5⁄2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Bí thư Giàng Báo Mỷ
Ngày ban hành: 2018-12-03
Tệp đính kèm: