Mã số : 00
Tên văn bản: Nội dung ký kết giao ước thi đua của khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về kinh tế - kỹ thuật
Loại văn bản: Phát động thi đua
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Khối các sở, ban, ngành tham mưu và QLNN về KTKT
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-12-26
Tệp đính kèm: