Mã số : 1502/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 1035⁄QĐ-UBND ngày 08⁄9⁄2017 của UBND tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-11-30
Tệp đính kèm: