Mã số : 06-HD/BTCTU
Tên văn bản: Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Trưởng ban Phạm Văn Huỳnh
Ngày ban hành: 2018-11-06
Tệp đính kèm: