Mã số : 36a/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 36a⁄NQ-CP của Chính phủ : Về Chính phủ điện tử
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2015-10-14
Tệp đính kèm: