Mã số : 161-KH/TU
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ⁄TW của ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Bí thư Giàng Báo Mỷ
Ngày ban hành: 2018-09-13
Tệp đính kèm: