Mã số : 689-CV/TU
Tên văn bản: Về việc quán triệt và triển khai thực hiện quy định số 07-QĐi⁄TW của Bộ Chính trị
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Lê Đức Dục
Ngày ban hành: 2018-09-18
Tệp đính kèm: