Mã số : 1403/UBND-TH
Tên văn bản: Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 113⁄2018⁄NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄NĐ-CP về chính sách tinh giản biêm chế
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-09-14
Tệp đính kèm: