Mã số : 810/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ⁄TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-03-15
Tệp đính kèm: