Mã số : 1866/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2018⁄NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-05-30
Tệp đính kèm: