Mã số : 10-QĐi/TU
Tên văn bản: Quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 2018-04-20
Tệp đính kèm: