Mã số : 570-CV/TU
Tên văn bản: Về việc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT⁄TW ngày 20⁄01⁄2018 của Ban Bí thư
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 2018-05-07
Tệp đính kèm: