Mã số : 10568a/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành⁄ Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄ Thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 2015-10-20
Tệp đính kèm: