Mã số : 389/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: none
Ngày ban hành: 2014-01-11
Tệp đính kèm: