Mã số : 02/2017/TT-VPCP
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Bộ trưởng, chủ nhiệm Mai tiến Dũng
Ngày ban hành: 2017-10-31
Tệp đính kèm: