Mã số : 24-CTr/TU
Tên văn bản: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ-TW, ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 2018-01-22
Tệp đính kèm: