Mã số : 62/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2018 của Chính phủ và các Nghị quyết HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàDdự toán NSNN năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-01-22
Tệp đính kèm: