Mã số : 53/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-01-08
Tệp đính kèm: