Mã số : 4707/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố thru tục hành chính mới ban hành mới ban hành⁄TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄TTHC bị hỷ bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-02-18
Tệp đính kèm: