Mã số : 4507/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết số 103⁄NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ⁄TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế kinh tế mũi nhọn
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-12-01
Tệp đính kèm: