Mã số : 1083/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2017-11-16
Tệp đính kèm: