Mã số : 409/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 85-KH⁄TU ngày 31⁄3⁄2017 của Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện Kết luận số 11-KL⁄TW ngày 19⁄01⁄2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT⁄TW ngày 21⁄10⁄2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2017-05-10
Tệp đính kèm: