Mã số : 187/CTr-SCT
Tên văn bản: Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 25⁄NQ-CP ngày 08⁄02⁄2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-03-15
Tệp đính kèm: