Mã số : 135/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017⁄NQ-CP ngày 06⁄02⁄2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-02-27
Tệp đính kèm: