Mã số : 714/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 1209⁄CTr-UBND ngày 01⁄7⁄2016 của UBND tỉnh Lai Châu thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2016 và giai đoạn 2017 - 2020 Sở Công thương
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2016-08-31
Tệp đính kèm: