Mã số : 1047/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT⁄TW ngày 07⁄4⁄2014 của Bộ Chính trị khóa XI "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-18
Tệp đính kèm: