Mã số : 1010/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 1209⁄CTr-UBND ngày 01⁄7⁄2016 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý III năm 2019
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Lê Xuân Tiến
Ngày ban hành: 2019-09-11
Tệp đính kèm: