Mã số : 09/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2019-01-04
Tệp đính kèm: