Mã số : 16/2012/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 2012-11-29
Tệp đính kèm: