Mã số : 01/2022/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47⁄2014⁄TT-BCT ngày 05⁄12⁄2014 của Bộ CÔng Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59⁄2015⁄TT-BCT ngày 31⁄12⁄2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Quản lý Thương mại điện tử
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 2022-01-18
Tệp đính kèm: