Mã số : 85/2021/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Quản lý Thương mại điện tử
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 2021-09-25
Tệp đính kèm: