Mã số : 95/2021/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83⁄2021⁄NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Quản lý về xăng dầu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 2021-11-01
Tệp đính kèm: