Mã số : 17/2021/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38⁄2014⁄TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Quản lý về xăng dầu
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 2021-11-15
Tệp đính kèm: