Mã số : 18/2021/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40⁄2019⁄TT-BCT ngày 10⁄12⁄2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 2021-11-19
Tệp đính kèm: