Mã số : 01/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 01⁄NQ-CP của Chính phủ : Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2021-01-01
Tệp đính kèm: