Mã số : 97/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81⁄2013⁄NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2017-08-18
Tệp đính kèm: