Mã số : 14/2012/QH13
Tên văn bản: Luật phổ biến giáo dục pháp luật
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 2012-06-20
Tệp đính kèm: