Mã số : 31/2019/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định bãi bỏ Quyết định số 08⁄2013⁄QĐ-UBND ngày 03⁄6⁄2013 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Quyết định số 02⁄2015⁄QĐ-UBND ngày 19⁄01⁄2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08⁄2013⁄QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-09-20
Tệp đính kèm: