Mã số : 33/2015/TT-BCA
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33⁄2002⁄NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo bệ bí mật nhà nước
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công an
Người ký: Bộ trưởng Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 2015-07-20
Tệp đính kèm: