Mã số : 48/2011-TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư 48⁄2011⁄TT-BTNMTvề sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08⁄2009⁄TT-BTNMT ngày 15⁄07⁄2009 quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 2011-12-28
Tệp đính kèm: