Mã số : 35/2013/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25⁄2011⁄TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và thep dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưỡng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2013-12-26
Tệp đính kèm: