Mã số : 55/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-07-04
Tệp đính kèm: