Mã số : 54/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 54⁄2012⁄NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39⁄2009⁄NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2012-06-22
Tệp đính kèm: