Mã số : 15/2008/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32⁄2006⁄QĐ-BCN ngày 06⁄9⁄2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 2008-07-01
Tệp đính kèm: