Mã số : 2418/QĐ-BTNMT
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Người ký: Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 2010-12-20
Tệp đính kèm: