Mã số : 26/2011/TT-BTNMT
Tên văn bản: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 29⁄2011⁄NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Người ký: Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 2011-07-18
Tệp đính kèm: