Giám đốc Nguyễn Sỹ Chín

Điện thoại: 0213 3798.777

Email: chinns.soct@laichau.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch; tổ chức bộ máy cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh - quốc phòng, đối ngoại; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Ký các loại giấy phép, giấy chứng nhận, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và kết quả thẩm định thiết kế các dự án thuộc ngành công thương theo phân cấp quản lý.

- Trực tiếp tham gia một số Ban Chỉ đạo mà Sở Công thương là Phó Trưởng ban thường trực. Tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu.

- Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý năng lượng.

- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở.

 
Phó Giám đốc Lê Xuân Tiến

Điện thoại: 0213 3796.666

Email: tienlx.soct@laichau.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác:

+ Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp tiêu dùng; tiểu thủ công nghiệp; cơ khí, luyện kim; vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất; điện tử, khoa học công nghệ; an toàn, môi trường; an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực công thương; cụm công nghiệp; khuyến công; phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh như: Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về biến đổi khí hậu của tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và một số ban chỉ đạo, hội đồng thẩm định của tỉnh mà Sở Công thương là thành viên.

+ Tổng Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương.

+ Quản trị, tài chính; là chủ tài khoản thứ hai của Sở Công Thương.

- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; các loại giấy đăng ký, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng công trình hóa chất.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Quản lý công nghiệp, Trung tâm Khuyến công.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

Phó Giám đốc Trần Văn Sứng

Điện thoại: 0213 3895668

Email: sungtv.soct@laichau.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác:

+ Thương mại nội địa, thương mại biên giới; thương mại điện tử; xúc tiến thương mại; quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành công thương.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đối với các tổ chức kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực công thương.

- Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh như: Ban Hội nhập Kinh tế quốc tế; Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu; Ban Chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Lai Châu và một số ban chỉ đạo, hội đồng thẩm định của tỉnh mà Sở Công thương là thành viên.

- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; giấy xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại; giấy chứng nhận đủ điều kiện tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ, xăng dầu; giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng; giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa phương.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Quản lý thương mại.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 

Trần Thu