Giám đốc Nguyễn Sỹ Chín

Điện thoại: 0213 3798.777

Email: chinns.soct@laichau.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

  - Lãnh đạo và quản lý toàn diện các hoạt động của Sở Công Thương; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch; tổ chức bộ máy cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh - quốc phòng; tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành công thương; lưới điện và nguồn điện; quản lý an toàn hồ đập các công trình thủy điện; đối ngoại; thương mại nội địa, thương mại biên giới; thương mại điện tử; xúc tiến thương mại; quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 - Ký các loại giấy phép, giấy chứng nhận, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và kết quả thẩm định thiết kế các dự án thuộc ngành công thương theo phân cấp quản lý.

- Trực tiếp tham gia một số Ban Chỉ đạo mà Sở Công Thương là Phó Trưởng ban thường trực. Tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu.

- Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Sở, phòng Quản lý thương mại, phòng Quản lý năng lượng.

- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở Công Thương.  

 
Phó Giám đốc Lê Xuân Tiến

Điện thoại: 0213 3796.666

Email: tienlx.soct@laichau.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác:

+ Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp tiêu dùng; tiểu thủ công nghiệp; cơ khí, luyện kim; vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất; điện tử, khoa học công nghệ; an toàn, môi trường; an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực công thương; cụm công nghiệp; khuyến công; phổ biến, giáo dục pháp luật; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đối với các tổ chức kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực Công thương.

+ Kiểm tra thực địa trong công tác giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch và cấp chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực Công thương.

+ Tổng Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương.

+ Quản trị, tài chính; là chủ tài khoản thứ hai của Sở Công Thương.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh, hội đồng thẩm định mà Sở Công Thương là thành viên.

- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; các loại giấy đăng ký, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn; thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng thuộc lĩnh vực công nghiệp theo phân cấp.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Quản lý công nghiệp, Thanh tra Sở, Trung tâm Khuyến công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

Trần Thu