Giám đốc Nguyễn Sỹ Chín

Điện thoại: 0213 3798.777

Email: chinns.soct@laichau.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch; tổ chức bộ máy cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh - quốc phòng, đối ngoại; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Ký các loại giấy phép, giấy chứng nhận, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và kết quả thẩm định thiết kế các dự án thuộc ngành công thương theo phân cấp quản lý.

- Trực tiếp tham gia một số Ban Chỉ đạo mà Sở Công thương là Phó Trưởng ban thường trực. Tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu.

- Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý năng lượng.

- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở.

 
Phó Giám đốc Lê Xuân Tiến

Điện thoại: 0213 3796.666

Email: tienlx.soct@laichau.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác: Quản lý, tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán, quản trị, tài sản; xúc tiến thương mại; thương mại biên giới; thương mại điện tử; kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá; chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; nhượng quyền thương mại; cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hàng hóa dịch vụ phải đăng ký hợp đồng mẫu; an toàn thực phẩm; dịch vụ giám định thương mại; khuyến công; phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đối với các tổ chức kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực công thương.

- Chịu trách nhiệm về công tác quản lý Nhà nước đối với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các công việc của một số Ban Chỉ đạo của tỉnh như: Ban Hội nhập Kinh tế quốc tế; Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu; Ban Chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Lai Châu; Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu và một số Ban Chỉ đạo của tỉnh mà Sở Công thương là thành viên.

- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; các báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương; giấy xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại; giấy chứng nhận đủ điều kiện tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ, xăng dầu; giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG; giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa phương.

- Tổng Biên tập Trang thông tin điện tử (Website) của Sở Công thương.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Quản lý thương mại; Trung tâm Khuyến công; Phòng Quản lý Công nghiệp.

- Là chủ tài khoản thứ hai của Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

Trần Thu