Giám đốc  Nguyễn Sỹ Chín

Điện thoại: 0213 3798.777

Email: nguyensychin@chinhphu.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh - quốc phòng; thanh tra, khiếu nại, tố cáo; lập quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư phát triển ngành công thương; xây dựng cơ bản; tài chính; thủy điện.

- Ký các loại giấy phép, giấy chứng nhận, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và kết quả thẩm định thiết kế các dự án thuộc ngành công thương theo phân cấp quản lý.

- Trực tiếp tham gia một số Ban Chỉ đạo mà Sở Công thương là Phó Trưởng ban thường trực.

- Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Quản lý năng lượng.

- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở.

Phó Giám đốc Hoàng Kiều Anh

Điện thoại: 0213 3799.588

Email: kieuanhsct@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác:

+ Quản lý khu, cụm công nghiệp.

+ Quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, nông lâm sản; tiểu thủ công nghiệp; cơ khí, luyện kim, điện tử, khoa học công nghệ; môi trường trong lĩnh vực công thương.

+ Quản lý các dự án phát triển lưới điện.

+ Quản lý về an toàn hồ, đập thủy điện.

+ Quản lý năng lượng mới, năng lượng tái tạo; thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Quản lý về an toàn trong cung cấp điện, an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực công thương.

+ Quản lý về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.

+ Chỉ đạo mở các lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

+ Chỉ đạo thực hiện công tác khuyến công và xúc tiến thương mại.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở. Đại diện lãnh đạo về chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các công việc của một số Ban Chỉ đạo của tỉnh như: Ban Chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; Ban Chỉ đạo dự án năng lượng nông thôn II tỉnh; Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng lưới điện; Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về biến đổi khí hậu của tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và một số Ban Chỉ đạo của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Ký các loại giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công các dự án khai thác khoáng sản, cửa hàng xăng dầu.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, phòng Quản lý công nghiệp, phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

- Là chủ tài khoản thứ hai của Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở. 

Phó Giám đốc Như Ngọc Biên

Điện thoại: 0213 3795.036

Email: nhubiensct@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường.

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác:

+ Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại;

+ Quản lý hoạt động thương mại biên giới;

+ Quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

+ Quản lý chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

+ Quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại.

+ Quản lý lĩnh vực cạnh tranh.

+ Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

+ Quản lý hàng hóa dịch vụ phải đăng ký hợp đồng mẫu.

+ Quản lý về an toàn thực phẩm.

+ Quản lý hoạt động dịch vụ giám định thương mại.

+ Quản lý hoạt động kinh doanh rượu, thuốc lá.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đối với các tổ chức kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực công thương.

+ Chịu trách nhiệm về công tác quản lý Nhà nước đối với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu.

- Thường trực giúp Giám đốc Sở thực hiện các công việc của Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các công việc của một số Ban Chỉ đạo của tỉnh như: Ban Hội nhập Kinh tế quốc tế; Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu, Ban Chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Lai Châu và một số Ban Chỉ đạo của tỉnh mà Sở Công thương là thành viên.

- Tổng Biên tập Trang thông tin điện tử (Website) của Sở Công thương.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý thương mại.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

Trần Thu