Căn cứ Quyết định số 2393⁄QĐ-SCT ngày 01/11/2022 của Giám đốc Sở Công Thương Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu. Theo đó, Các phòng chuyên môn của Sở Công Thương có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. VĂN PHÒNG SỞ

A. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành trong công tác: Tài chính, kế toán; hành chính quản trị; tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị mạng, quản trị Website; tổng hợp tình hình đầu tư các dự án, tình hình phát triển của ngành. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất theo quy định; tổng hợp các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.

B. Nhiệm vụ

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh

- Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;

- Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ngành công thương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên;

- Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về công thương cho Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương.

3. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Sở, đôn đốc các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện sau khi được Lãnh đạo Sở phê duyệt.

4. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, vị trí việc làm; thi đua khen thưởng

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trình cấp có thầm quyền;

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc tham mưu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn;

- Tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở;

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng. Tham mưu đề xuất việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ và thực hiện các thủ tục về tuyển dụng, tiếp nhận, luân chuyển, thuyên chuyển, cho thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi Sở quản lý theo quy định của Nhà nước và của tỉnh; hoàn thiện thủ tục để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định đối với cán bộ công chức diện tỉnh quản lý; h­ướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ trong Sở theo quy định của pháp luật;

- Triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập đối với công chức, viên chức; công khai và lưu giữ bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Thực hiện lập hồ sơ và lưu trữ, quản lý hồ sơ công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp quản lý; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng công chức, viên chức thuộc phạm vi Sở với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành có liên quan.

5. Công tác tài chính, kế toán

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách hàng năm của Sở và đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ, đảm bảo đủ kinh phí hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

- Xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Văn phòng Sở sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;

- Thanh toán các chế độ về tiền lương và công tác phí, chi tiêu văn phòng;

- Thực hiện báo cáo thu chi ngân sách và báo cáo tài chính theo định kỳ, thường xuyên và đột xuất theo quy định;

- Thực hiện công khai tài chính theo quy định;

- Quản lý về tài chính, tài sản của Sở theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

- Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập Sở theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cấp có thẩm quyền: Bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn; cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ về khuyến công.

6. Công tác quản lý hành chính - quản trị

- Tham m­ưu giúp lãnh đạo Sở công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của cơ quan.

- Chủ trì xây dựng Quy chế làm việc của Sở, Quy chế Văn thư lưu trữ, nội quy cơ quan,…và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Giám đốc Sở phê duyệt. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy chế, nội quy cho phù hợp với điều kiện thực tế của Sở và quy định của pháp luật;

- Sắp xếp lịch làm việc của cơ quan, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy chế của Sở, chuẩn bị các điều kiện cho việc họp giao ban thường kỳ, tổ chức các hội nghị do Sở chủ trì, ghi chép biên bản, thông báo nội dung kết luận của Giám đốc Sở (hoặc người được ủy quyền) và đôn đốc thực hiện;

- Hướng dẫn, chuẩn bị kế hoạch đón tiếp khách khi khách đến làm việc với Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn;

- Thực hiện các công tác nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu và quản lý bảo mật tài liệu cơ quan theo Quy chế văn thư, lưu trữ của Sở và các quy định của Nhà nước.

7. Tổng hợp thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động Công thương trên địa bàn theo quy định của Bộ Công Thương, UBND tỉnh và các báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

8. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các công việc

- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách về phát triển ngành Công thương của tỉnh, nghiên cứu tham gia, đề xuất kiến nghị với tỉnh, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành Trung ương về sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong lĩnh vực Công thương và các lĩnh vực liên quan khác;

- Tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành về lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh;

- Lập kế hoạch và theo dõi tổng hợp tình hình đầu tư các dự án của ngành.

9. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường làm việc và an ninh trật tự cơ quan.

10. Quản lý mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của Sở; chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015; đầu mối tổng hợp triển khai việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

11. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt các phong trào do các đoàn thể phát động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ khác cho cán bộ, công chức trong cơ quan.

12. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo một số văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và của Giám đốc Sở thuộc một số lĩnh vực quản lý của ngành.

13. Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Giám đốc Sở giao.

II. THANH TRA SỞ

A. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật; công tác pháp chế, công tác dân vận, Quy chế dân chủ cơ sở.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Công Thương.

B. Nhiệm vụ

1. Về công tác thanh tra, kiểm tra

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương; tiếp công dân, xử lý thư đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định pháp luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Xây dựng chương trình công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm của Sở trình Giám đốc Sở phê duyệt, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở đối với các đơn vị thuộc ngành và doanh nghiệp ngành quản lý. Đề xuất thành lập thanh tra liên ngành, phối hợp với Thanh tra Nhà nước khi có yêu cầu cần thiết;

- Đôn đốc, kiểm tra các đối tượng được thanh tra, kiểm tra thực hiện các quyết định giải quyết sau thanh tra, kiểm tra;

- Thực hiện những nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đột xuất do Giám đốc Sở hoặc Thanh tra Nhà nước giao.

2. Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC) và công tác tiếp dân

- Tiếp nhận đơn thư KNTC, xử lý, tổng hợp, báo cáo tình hình đơn thư KNTC và kết quả giải quyết KNTC trong ngành;

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Sở trong việc tiếp công dân giải quyết KNTC về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở;

- Giải quyết KNTC mà thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đã giải quyết nhưng đương sự còn khiếu nại hoặc phát hiện việc giải quyết có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Xác minh, kết luận, kiến nghị các vụ việc được giao thanh tra, kiểm tra;

- Xây dựng nội quy tiếp công dân, lịch tiếp dân, bố trí cán bộ tiếp dân. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của luật KNTC.

3. Về thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng

- Tổ chức triển khai công tác phòng chống tham nhũng theo luật phòng chống tham nhũng và theo chỉ đạo của cơ quan phòng chống tham nhũng cấp trên;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo, tổng kết công tác phòng chống tham nhũng thuộc ngành quản lý;

4. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tham mưu thực hiện công tác dân vận, công tác pháp chế.

5. Quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định của nhà nước và của Sở.

6. Phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở, các đơn vị liên quan thực hiện chức năng nhiệm vụ chung của Sở và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

III. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

 A. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; sản xuất và tiêu dùng bền vững; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn.

B. Nhiệm vụ

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh

Dự thảo Quyết định; kế hoạch phát triển; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các văn bản khác theo phân công của lãnh đạo Sở.

2. Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Về công nghiệp cơ khí, luyện kim và công nghiệp điện tử: Tham mưu xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp điện tử; phát triển các sản phẩm cơ khí, điện tử trên địa bàn tỉnh.

5. Về công nghiệp hỗ trợ: Tham mưu xây dựng, trình ban hành và phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

          6.  Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường)

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

7. Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

- Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Thẩm định và cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ chức, cá nhân;

- Cấp, cấp lại hoặc thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;

- Huấn luyện, kiểm tra huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp được phân công, phân cấp tại Luật hóa chất, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan.

8. Về công tác quản lý an toàn đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

- Huấn luyện an toàn hóa chất; huấn luyện về kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí; công tác tập huấn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, người xếp, dỡ, thủ kho trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

- Hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo quy định;

- Chủ trì thẩm định, chấp thuận tài liệu an toàn theo quy định của pháp luật;

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào chai, vào xe bồn, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào phương tiện vận tải.

          9. Về bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp môi trường

Chủ trì thực hiện Đề án phát triển công nghiệp môi trường, các nhiệm vụ phát triển công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn, các chương trình, dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu ngành công thương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

Thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về các chỉ tiêu thống kê môi trường thuộc phạm vi ngành công thương;

10. Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác: Triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: Công nghiệp tiêu dùng (dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa); công nghiệp thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ).

11. Về khuyến công

Chủ trì, tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương, cụ thể:

- Xây dựng, trình ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế tại địa phương;

- Xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công địa phương. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai kế hoạch, đề án, nhiệm vụ khuyến công hàng năm trên địa bàn; tổ chức nghiệm thu và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và các quy định hiện hành; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác khuyến công địa phương;

- Theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan về công tác khuyến công tại địa phương theo quy định.

12. Về cụm công nghiệp

Chủ trì, tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Xây dựng, trình và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

- Chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp;

- Đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gồm: Thu hồi đất, cho thuê đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận phương án phòng cháy, chữa cháy) theo quy định, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Về tiểu thủ công nghiệp: Chủ trì, tham mưu thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, hướng dẫn, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành công thương, làng nghề tiểu thủ công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

14. Về sản xuất và tiêu dùng bền vững: Tổ chức thực hiện Chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy và phát triển lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh.

15. Về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa: Chủ trì, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa.

16. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được giao; kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình thuộc lĩnh vực công nghiệp (trừ công trình cửa hàng/trạm bán lẻ xăng, dầu, khí hóa lỏng).

17. Phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Sở

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; sản xuất và tiêu dùng bền vững; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn.

- Kiểm tra, thanh tra và đề xuất các biện pháp xử lý đối với các lĩnh vực được giao.

18. Thực hiện hợp tác quốc tế về công nghiệp theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

19. Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao đối với các Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện.

20. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về côn nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

21. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các lĩnh vực được giao quản lý.

22. Quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định của nhà nước và của Sở.

23. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các đơn vị liên quan thực hiện chức năng nhiệm vụ chung của Sở và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

 

IV. PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

 A. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

B. Nhiệm vụ

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh

Dự thảo Quyết định; kế hoạch phát triển; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác theo phân công của lãnh đạo Sở.

2. Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải trên địa bàn tỉnh;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định; tổ chức thực hiện công tác cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền;

- Thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện đối với lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương theo đề nghị của đơn vị phân phối điện hoặc đơn vị phân phối và bán lẻ điện;

- Chủ trì và phối hợp với đơn vị điện lực liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hệ thống điện;

- Thực hiện công tác tập huấn, sát hạch và cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý;

- Thực hiện công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp dưới 110kV theo quy định;

- Thẩm tra, tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện tại khu công nghiệp kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát điện tại chỗ; mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối);

- Tổ chức lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn áp dụng mô hình quản lý năng lượng; kiểm tra, giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong công nghiệp, kinh doanh, thương mại và dân dụng; tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đăng tải trên website www.dataenergy.vn và gửi văn bản về Bộ Công Thương;

- Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quy định về hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thuộc địa bàn quản lý.

5. Xây dựng kế hoạch huấn luyện, kiểm tra, xếp bậc, cấp thẻ an toàn điện đối với người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới.

6. Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở, công trình ngành công thương trên địa bàn quản lý thực hiện công tác phòng chống thiên tai và ứng cứu khẩn cấp theo quy định.

7. Về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi quản lý

- Thẩm định, tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Quy trình vận hành đơn hồ thủy điện; phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; phương án ứng phó tình huống khẩn cấp; Phương án Cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện; Phương án Ứng phó thiên tai trong quá trình thi công thủy điện;

- Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão;

- Tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện; tổng hợp, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh; cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công Thương;

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tổng hợp, báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa; báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

8. Tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng (trừ cửa hàng/trạm bán lẻ xăng, dầu, khi hóa lỏng) theo quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao đối với các Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện.

10. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

11. Kiểm tra và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

12. Phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Sở:

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm tra, thanh tra và đề xuất các biện pháp xử lý đối với các lĩnh vực được giao quản lý.

13. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương.

14. Quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị của Sở giao theo quy định của Nhà nước và của Sở.

15. Phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở, các đơn vị liên quan thực hiện chức năng nhiệm vụ chung của Sở và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

V. PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

A. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực: Hoạt động thương mại và lưu thông hàng hoá trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; an toàn thực phẩm.

B. Nhiệm vụ

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh

Dự thảo Quyết định; kế hoạch phát triển; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực thương mại và các văn bản khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

2. Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực thương mại.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực thương mại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Thị trường trong nước

- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý và phát triển: các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại như chợ, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, sở giao dịch hàng hóa, trung tâm hội chợ, triển lãm, trung tâm đấu giá hàng hóa và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác; các loại hình tổ chức, hình thức và phương thức kinh doanh thương mại, như hợp tác xã thương mại, bán buôn, bán lẻ, đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, dịch vụ thương mại, hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương;

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng biên giới, miền núi và vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);

- Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển;

- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân vùng biên giới, miền núi và vùng dân tộc. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

5. Về xuất khẩu, nhập khẩu

- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án liên quan trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa; quản lý, theo dõi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam.

6. Về thương mại biên giới

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách quản lý, điều hành hoạt động phát triển thương mại biên giới theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan có chức năng phía tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để đề xuất áp dụng các biện pháp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thương mại biên giới trên địa bàn;

- Tổng hợp tình hình, số liệu hoạt động thương mại biên giới; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.

7. Về thương mại điện tử và kinh tế số

- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử và kinh tế số, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

8. Về xúc tiến thương mại

- Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền;

- Kiểm tra, tổng hợp quyết toán với cơ quan quản lý tài chính đồng cấp về số tiền theo quyết định thu và số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại;

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án theo phân công;

- Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc quản lý hoạt động của các Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

9. Về quản lý cạnh tranh: Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh.

10. Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn;

- Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp;

- Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp;

- Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công Thương về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

11. Về phòng vệ thương mại

- Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật phòng vệ thương mại bao gồm: Chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại trên địa bàn tỉnh;

- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật về phòng vệ thương mại;

- Đầu mối chủ trì hỗ trợ hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn ứng phó với các vụ việc điều tra, rà soát chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài;

- Tổng hợp số liệu, tình hình hoạt động, thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh liên quan đến vụ việc về phòng vệ thương mại, phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại trong công tác cảnh báo sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại;

- Phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại rà soát, cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề liên quan đến việc điều tra, thẩm tra, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về phòng vệ thương mại đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Đầu mối thu thập và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại về chính sách và thực tiễn hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các vụ việc điều tra chống trợ cấp của nước ngoài.

12. Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;

- Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;

- Quản lý hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội tại địa phương; tạo điều kiện để tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động; thẩm định các đề án, kế hoạch hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước; giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ khi giao cho tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng thực hiện;

- Báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

13. Về quản lý thị trường: Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đề, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường địa phương tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng, nội dung kiểm tra, thanh tra với các lực lượng có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra của tỉnh.

14. Về hội nhập kinh tế quốc tế

- Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

- Tích cực phối hợp với các vụ, cục thuộc Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch thực thi các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

15. Về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh: Quản lý hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

16. Về An toàn thực phẩm: Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở.

17. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, giấy chứng nhận trong phạm vi nhiệm vụ của phòng.

18. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn trong lĩnh vực thương mại; Quản lý các hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh.

19. Thực hiện các nhiệm vụ của Ban hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 389/ĐP.

20. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án thuộc lĩnh vực xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan huấn luyện, tập huấn cho người lao động tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

21. Thực hiện hợp tác quốc tế về thương mại theo quy định của pháp luật và theo phân công của Lãnh đạo Sở.

22. Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao đối với phòng Kinh tế thành phố và phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện.

23. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về thương mại.

24. Phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Sở:

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội nhập kinh tế quốc tế; an toàn thực phẩm.   

- Kiểm tra, thanh tra và đề xuất các biện pháp xử lý đối với các lĩnh vực được giao quản lý.

 25. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương.

26. Quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và của Sở.

27. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các đơn vị liên quan thực hiện chức năng nhiệm vụ chung của Sở và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở./.

Trần Thu