A. TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIỀN THƯƠNG MẠI:

I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công thương có chức năng phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công thương trong chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương; tổ chức triển khai thực hiện công tác hoạt động Khuyến công và Xúc tiến thương mại; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, xúc tiến thương mại và tư vấn phát triển công nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại và Cục Thương mại điện tử thuộc Bộ Công Thương.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Về Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt;

- Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố;

- Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công tại địa phương;

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương;

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công;

- Vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương;

- Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính; tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác;

- Tổ chức các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương;

+ Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương;

+ Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng;

+ Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong họat động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

+ Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.

2. Về Xúc tiến thương mại

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam;

- Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm; tổ chức tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh và sản phẩm của địa phương;

- Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu xúc tiến thương mại, thương mại điện tử; tổ chức nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin thương mại phục vụ doanh nghiệp; ứng dụng, phổ biến công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong công tác xúc tiến thương mại;

- Tổ chức hoạt động khảo sát thị trường, hội chợ, triển lãm, trưng bày và giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; quảng bá tiềm năng xuất khẩu của doanh nghiệp địa phương trong và ngoài nước; tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm phát triển nguồn nhân lực xúc tiến thương mại, thương mại điện tử;

- Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại và thương mại điện tử của địa phương, Trung ương và các nguồn khác (nếu có); quản lý Cổng thông tin điện tử về kinh tế, thương mại hoặc sàn thương mại điện tử của tỉnh;

- Thực hiện hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và thương mại điện tử tại địa phương.

3. Các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên;

- Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại;

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

B. CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG:

I. Chức năng của Chi cục QLTT.

Chi cục Quản lý thị trường Lai Châu (QLTT), là tổ chức thuộc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, là đơn vị dự toán ngân sách, có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước Lai Châu để giao dịch; có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất - buôn bán hàng giả; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thương mại đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại, công nghiệp trên thị trường tỉnh Lai Châu.  

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục QLTT.

1. Kiểm tra việc thi hành pháp luật và các  chính sách, chế độ, thể lệ trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên thị trường, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại.

2. Đề xuất với Giám đốc Sở Công Thương, UBND tỉnh kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hoá theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại trên dịa bàn tỉnh.

 3. Xây dựng và trực tiếp chỉ đạo các Đội QLTT thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.

4. Tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động kiểm tra kiểm soát về công tác QLTT; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

5. Thường trực giúp Giám đốc sở chủ trì phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp ở địa phương có chức năng kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả và các gian lận thương mại khác ở địa phương.

6. Quản lý công chức, biên chế, kinh phí, trang bị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng QLTT ở địa phương.

7. Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các đơn thư khiếu naị, tố cáo về hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của các đôị Quản lý thị trường và các hành vi vi phạm của kiểm soát viên thị trường.

8. Thực hiện chế độ chính sách và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho kiểm soát viên, công chức của Chi cục QLTT. Quản lý cán bộ theo phân cấp, quản lý tài chính, tài sản, ấn chỉ được giao theo quy định.

9. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức Chi cục hàng năm.

10. Quyết định hoặc đề nghị quyết định về việc tiếp nhận, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển công chức theo phân cấp; và thực hiện công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ... của Chi cục.