I. Văn phòng Sở

A. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành trong công tác: Tài chính, kế toán; hành chính quản trị; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị mạng, quản trị Website.

B. Nhiệm vụ

1. Xây dựng lịch, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác tháng, quý, năm của sở, đôn đốc các phòng, ban chức năng thực hiện sau khi được Lãnh đạo Sở đồng ý, phê duyệt.

2. Về công tác tổ chức - cán bộ:

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Công thư­ơng Lai Châu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ ngành Công Thương tỉnh Lai Châu; theo dõi, quản lý cán bộ công chức cơ quan Sở và đội ngũ cán bộ trong ngành theo phân cấp quản lý của tỉnh.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc phạm vi Sở quản lý; công tác thi đua khen thưởng.

- Tham mưu đề xuất việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ và thực hiện các thủ tục về tuyển dụng, tiếp nhận, luân chuyển, thuyên chuyển, cho thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi Sở quản lý theo quy định của Nhà nước và của tỉnh; hoàn thiện thủ tục để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định đối với cán bộ công chức diện tỉnh quản lý; h­ướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ trong ngành theo quy định của pháp luật.

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của Sở theo phân cấp quản lý; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

- Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công thương; dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

- Báo cáo thường xuyên theo định kỳ về tình hình chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi Sở với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành hữu quan.

3. Công tác tài chính, kế toán:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách hàng năm của Sở (bao gồm cả Chi cục Quản lý thị trường, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại). Hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ, đảm bảo đủ kinh phí hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Văn phòng Sở sau khi được phê duyệt của Giám đốc Sở.

- Thực hiện thanh toán các chế độ về tiền lương và công tác phí, chi tiêu văn phòng.

- Thực hiện các báo cáo thu chi ngân sách và báo cáo tài chính theo định kỳ, thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của tỉnh, Giám đốc Sở và các ngành hữu quan.

- Thực hiện công khai tài chính hàng năm về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách của Sở trước Hội nghị cán bộ, công chức.

- Thực hiện quản lý sử dụng hợp lý tài sản công của Sở từ khâu mua sắm, xây dựng mới, sử dụng, thanh lý…theo đúng các quy định của Nhà nước và của tỉnh.

4. Công tác quản lý hành chính - quản trị

- Tham m­ưu giúp lãnh đạo Sở trong công tác điều hành các hoạt động của cơ quan.

- Chủ trì việc xây dựng Quy chế làm việc của Sở, Quy chế Văn thư lưu trữ, nội quy cơ quan…và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Giám đốc Sở phê duyệt. Thường xuyên hoàn thiện các quy chế, nội quy cho phù hợp với điều kiện thực tế của Sở và quy định của pháp luật.

- Sắp xếp lịch làm việc, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy chế của Sở, chuẩn bị các điều kiện cho việc họp giao ban thường kỳ, tổ chức các hội nghị do Sở chủ trì, ghi chép biên bản, thông báo nội dung kết luận của Giám đốc Sở (hoặc người được ủy quyền) và đôn đốc thực hiện.

- Hướng dẫn, chuẩn bị kế hoạch đón tiếp khách khi khách đến làm việc với lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn.

- Thực hiện tiếp nhận, trả hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc xin cấp phép trong lĩnh vực quản lý của Sở.

- Thực hiện các công tác nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu và quản lý bảo mật tài liệu cơ quan theo Quy chế văn thư, lưu trữ của Sở và các quy định của Nhà nước.

5. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường làm việc và an ninh trật tự cơ quan.

6. Quản lý mạng nội bộ, cổng thông tin điện tử của Sở; chủ trì, phối hợp với các phòng, ban đơn vị thuộc sở xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 - 2008; đầu mối tổng hợp triển khai việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

7. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt các phong trào do các đoàn thể phát động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ khác cho cán bộ, công chức trong cơ quan.

8. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo một số văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và của Giám đốc Sở thuộc một số lĩnh vực quản lý của ngành.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Giám đốc Sở giao.

II. Thanh tra Sở

A. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật; công tác pháp chế, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Công Thương.

 

B. Nhiệm vụ

1. Về công tác thanh tra, kiểm tra.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân về lĩnh vực công thương theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Công thương. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao của các đơn vị thuộc ngành và doanh nghiệp ngành quản lý.

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Xây dựng chương trình công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm của Sở trình Giám đốc Sở phê duyệt, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở đối với các đơn vị thuộc ngành và doanh nghiệp ngành quản lý. Đề xuất thành lập thanh tra liên ngành, phối hợp với Thanh tra Nhà nước khi có yêu cầu cần thiết.

- Đôn đốc, kiểm tra các đối tượng được thanh tra, kiểm tra thực hiện các quyết định giải quyết sau thanh tra, kiểm tra.

- Thực hiện những nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đột xuất do Giám đốc Sở hoặc Thanh tra Nhà nước giao.

2. Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC) và công tác tiếp dân:

- Tiếp nhận đơn thư KNTC, xử lý, tổng hợp, báo cáo tình hình đơn thư KNTC và kết quả giải quyết KNTC trong ngành.

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Sở trong việc tiếp Công dân giải quyết KNTC về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở.

- Giải quyết KNTC mà thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đã giải quyết nhưng đương sự còn KN hoặc phát hiện việc giải quyết có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Xác minh, kết luận, kiến nghị các vụ việc được giao thanh tra, kiểm tra.

- Xây dựng nội quy tiếp công dân, lịch tiếp dân, bố trí cán bộ tiếp dân. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của luật KNTC.

3. Về thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng.

- Tổ chức triển khai công tác phòng chống tham nhũng theo luật phòng chống tham nhũng và theo chỉ đạo của cơ quan phòng chống tham nhũng cấp trên.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo, tổng kết công tác phòng chống tham nhũng thuộc ngành quản lý.

4. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện công tác dân vận. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của Sở, của tỉnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

5. Tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định của nhà nước của Sở.

6. Phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở, các đơn vị liên quan thực hiện chức năng nhiệm vụ chung của Sở và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

III. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp:

A. Chức năng

 Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành; tổng hợp tình hình đầu tư các dự án của ngành; tổng hợp về tình hình phát triển của ngành và lập kế hoạch phát triển ngành Công thương trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất theo quy định; hợp tác quốc tế về công nghiệp, thương mại, phát triển kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế; tổng hợp các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.

B. Nhiệm vụ

1. Chủ trì việc phối hợp các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh, các đơn vị liên quan để tổ chức dự thảo xây dựng các chương trình tổng thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh.

- Chiến lược phát triển ngành.

- Các quy hoạch tổng thể phát triển ngành.

- Các kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành.

- Chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp và các giải pháp về phát triển ngành.

- Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công thương trong phạm vi nhiệm vụ của phòng được giao.

2. Tổng hợp thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của UBND tỉnh, Bộ Công Thương và các báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

3. Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt và tham gia thành viên tổ giúp việc Ban hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương.

4. Phối hợp các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các công việc:

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công thương đối với các phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh.

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng trình UBND tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách về phát triển ngành công thương của tỉnh, nghiên cứu tham gia, đề xuất kiến nghị với tỉnh, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành Trung ương về sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong lĩnh vực công thương và các lĩnh vực liên quan khác.

- Tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành về lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng các công trình phát triển ngành công thương.

- Tổ chức lập kế hoạch và theo dõi tổng hợp tình hình đầu tư các dự án của ngành.

5. Tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định của nhà nước của Sở.

6. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các đơn vị liên quan thực hiện chức năng nhiệm vụ chung của Sở và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

IV. Phòng Quản lý Thương mại

A. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực quản lý về thương mại nội địa, xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

B. Nhiệm vụ

1. Thương mại nội địa:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics, kinh doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương;

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng biên giới, miền núi, vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);

- Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển;

- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân vùng biên giới, miền núi và vùng dân tộc. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

2. Về xuất nhập khẩu:

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

3. Về thương mại biên giới:

- Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thương mại biên giới trên địa bàn;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phương thức mua bán, trao đổi hàng hóa, kinh doanh thương mại biên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thương mại và các loại hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp tình hình hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu; các ban quản lý cửa khẩu; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.

4. Về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ:

- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh;

- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;

- Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài;

- Quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý, theo dõi, khuyến khích, hỗ trợ các hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Thương mại biên giới; phối hợp với chi cục QLTT tham mưu giúp việc Ban 389 của tỉnh.

7. Về xúc tiến thương mại:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại trên địa bàn tỉnh.

8. Về thương mại điện tử:

- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

9. Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;

- Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng;

- Kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương;

- Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

10. Về an toàn thực phẩm

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện an toàn trong khâu bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của sở;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của sở.

11. Chủ trì soạn thảo các văn bản pháp quy để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ký ban hành thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý nhằm triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách của nhà nước, của tỉnh về lĩnh vực thương mại, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh và các văn bản trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền, phạm vi quản lý về thương mại, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử.

12. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong phạm vi nhiệm vụ của phòng.

13. Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng chợ nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh, đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về chợ theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

14. Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao đối với các Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc UBND huyện.

15. Tổng hợp số liệu, xử lý thông tin báo cáo thường xuyên, định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ, của tỉnh, các ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

16. Tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định của nhà nước của Sở.

17. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các đơn vị liên quan thực hiện chức năng nhiệm vụ chung của Sở và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

V. Phòng Quản lý Công nghiệp

A. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

 

B. Nhiệm vụ

1. Về cơ khí và luyện kim: Xây dựng, tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, đề án, dự án, chính sách phát triển ngành cơ khí luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghiệp cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

2. Về công nghiệp hỗ trợ: Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

3. Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác: Xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: Dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác.

4. Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền;

5. Về cụm công nghiệp:

- Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

- Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Về tiểu thủ công nghiệp:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương).

7. Phối hợp với Thanh tra Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất các biện pháp xử lý đối với việc thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

8. Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

9. Dự thảo các quyết định, văn bản có liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Sở.

10. Tổng hợp toàn bộ tình hình hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của tỉnh, bộ, của Sở và của các ngành có liên quan.

Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo quy định của pháp luật.

11. Nghiên cứu, đề xuất kiến nghị việc sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tham mưu để Giám đốc Sở trình tỉnh, bộ, ngành có liên quan xem xét giải quyết.

12. Thực hiện Quản lý Nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh.

13. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm trong khâu sản xuất, chế biến đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác.

14. Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao đối với các Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc UBND huyện.

15. Tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định của nhà nước của Sở.

16. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các đơn vị liên quan thực hiện chức năng nhiệm vụ chung của Sở và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

VI. Phòng Quản lý năng lượng

 A. Chức năng

 Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực điện năng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các dạng năng lượng khác trên địa bàn tỉnh; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

B. Nhiệm vụ

1. Tổ chức xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện về lĩnh vực phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức và theo dõi kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức và theo dõi kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Cho phép, chấm dứt việc khảo sát, lập dự án đầu tư, bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia ý kiến điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh.

4. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định đối với chủ trương đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án đầu tư xây dựng về lưới điện, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; thẩm định, trình phê duyệt các phương án: Bảo vệ đập, phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập, phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa lũ, quy trình vận hành hồ chứa của các dự thủy điện theo phân cấp.

5. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho các đơn vị điện lực; công tác quản lý an toàn đập, vận hành phát điện cho chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho nhân viên, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện.

6. Tổ chức triển khai phương án giá điện trên địa bàn sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Thẩm định về việc cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với các đơn vị tham gia hoạt động điện lực theo phân cấp trên địa bàn tỉnh.

8. Tổ chức nghiên cứu, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

9. Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng mạng lưới điện nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh, đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về điện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

10. Phối hợp với Thanh tra sở thực hiện việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành điện lực theo các quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh với chức năng là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp của tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra tiến độ xây dựng, chất lượng các công trình thuỷ điện; công tác quản lý an toàn đập, vận hành phát điện của chủ đầu tư các công trình thủy điện theo phân cấp trên địa bàn tỉnh.

11. Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao đối với các Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc UBND huyện.

13. Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ thường xuyên và đột xuất về công tác quản lý điện năng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và hướng dẫn các đơn vị cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo theo quy định.

14. Tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị của Sở giao cho theo quy định.

15. Phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở, các đơn vị liên quan thực hiện chức năng nhiệm vụ chung của Sở và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

VII. Phòng Kĩ thuật an toàn - Môi trường

A. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực kĩ thuật, an toàn, môi trường trong ngành công thương.

B. Nhiệm vụ:

1. Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về vật liệu nổ công nghiệp, kỹ thuật an toàn công nghiệp cho các đối tượng sử dụng VLNCN, vận hành máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt và đặc thù về kỹ thuật an toàn cho đối tượng tiếp xúc, sử dụng hóa chất nguy hiểm trong ngành công nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm định, cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép sử dụng VLNCN, giấy phép thuộc lĩnh vực hóa chất, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thuộc lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, giấy phép sản xuất rượu theo quy định.

Thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C theo quy định.

3. Tham gia Hội đồng thẩm định đề tài khoa học có liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý.

4. Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kỹ thuật an toàn đối với các Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc UBND huyện.

5. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về kỹ thuật an toàn thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; hướng dẫn việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

6. Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường.

7. Phối hợp với Thanh tra Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

8. Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ về lĩnh vực kỹ thuật an toàn, môi trường trong ngành công thương theo quy định.

9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp tại địa phương theo quy định của Sở Công Thương và UBND tỉnh; Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cung cấp các thông tin và các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

10. Tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định của nhà nước của Sở.

11. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các đơn vị liên quan thực hiện chức năng nhiệm vụ chung của Sở và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

Trần Thu